CF PRO锛堝鍐呭睆锛?></div>
<div class=
CF PRO锛堝鍐呭睆锛堻/div>

鈼 鍍忕礌闂磋窛锛?.95-3.91mm

鈼忎寒搴︼細500-900nits/700-1200nits銆?00-1200nits

Dawn锛堟埛澶栧睆锛?></div>
<div class=
Dawn锛堟埛澶栧睆锛堻/div>

鈼 鍍忕礌闂磋窛锛?.91-4.81mm

鈼忎寒搴︼細2800-3500nits/4000-5000nits

Dawn锛堝鍐呭睆锛?></div>
<div class=
Dawn锛堝鍐呭睆锛堻/div>

鈼 鍍忕礌闂磋窛锛?.95-3.91mm

鈼忎寒搴︼細600-800nits/800-1000nits

AR X 锛堝湴鐮栧睆锛?></div>
<div class=
AR X 锛堝湴鐮栧睆锛堻/div>

鈼 鍍忕礌闂磋窛锛?.91mm

鈼忎寒搴︼細800-1200nits

MV Pro锛堥珮娓呭睆锛?></div>
<div class=
MV Pro锛堥珮娓呭睆锛堻/div>

鈼 鍍忕礌闂磋窛锛?.27mm-2.9mm

鈼忎寒搴︼細500-1200nits

Beyonder锛堟埛澶栧睆锛?></div>
<div class=
Beyonder锛堟埛澶栧睆锛堻/div>

鈼 鍍忕礌闂磋窛锛?.91mm-5.95mm

鈼忎寒搴︼細800-3500nits

Beyonder mini锛堟埛澶栧睆锛?></div>
<div class=
Beyonder mini锛堟埛澶栧睆锛堻/div>

鈼 鍍忕礌闂磋窛锛?.91mm-5.95mm

鈼忎寒搴︼細800-3500nits

Polaris锛堝鍐呭睆锛?></div>
<div class=
Polaris锛堝鍐呭睆锛堻/div>

鈼 鍍忕礌闂磋窛锛?.25-3.91mm

鈼忎寒搴︼細500-800nits/800-1300nits

Carbon锛堝鍐呭睆锛?></div>
<div class=
Carbon锛堝鍐呭睆锛堻/div>

鈼 鍍忕礌闂磋窛锛?.95-3.91mm

鈼忎寒搴︼細500-600nits/500-700nits/500-800nits

Carbon(鎴峰灞?
Carbon(鎴峰灞?

鈼 鍍忕礌闂磋窛锛?.94mm

鈼忎寒搴︼細4000-5000nits

Vanish
Vanish

鈼 鍍忕礌闂磋窛锛?.91-7.81mm

鈼忎寒搴︼細1500-2500nits

Vanish 8.93
Vanish 8.93

鈼 鍍忕礌闂磋窛锛?.93-8.93mm

鈼忎寒搴︼細600-800nits / 2000-3000nits

LM锛堝鍐呭睆锛?></div>
<div class=
LM锛堝鍐呭睆锛堻/div>

鈼 鍍忕礌闂磋窛锛?.91mm

鈼忎寒搴︼細600-800nits

LM锛堟埛澶栧睆锛?></div>
<div class=
LM锛堟埛澶栧睆锛堻/div>

鈼 鍍忕礌闂磋窛锛?.91-5.95mm

鈼忎寒搴︼細3000-5000nits